Obec Mochtín
Mochtín 105
339 01  Klatovy
IČ: 00255823
DIČ: CZ00255823
bankovní spojení: 4822351/0100 KB Klatovy

telefon: 376 310 325, 376 319 080
fax: 376 319 080

starosta@mochtin.cz
ucetni@mochtin.cz

http://www.mochtin.cz

ID datové schránky: nfbavfn

Úřední hodiny:
Pondělí 8-17
Středa 8-17


Rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení k záměru „Farma Nový Čestín“ dle zákona č. 100/2001 Sb.

Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí (dále jen „správní orgán”) jako příslušný správní úřad podle § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) vydal v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí – závěr zjišťovacího řízení  k záměru „Farma Nový Čestín”.

Záměr „Farma Nový Čestín” naplňuje dikci bodu 1.5 (Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od 50 dobytčích jednotek (1 dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti) (záměry neuvedené v kategorii I).), kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, jako změna záměru dle § 4 odst. 1  písm. c) zákona.

V souladu s ustanovením § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení byl Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí.

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů, dotčené veřejnosti a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodl správní orgán tak, že záměr „Farma Nový Čestín” nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona.

Do rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1849.

Originální text rozhodnutí - závěru zjišťovacího řízení k záměru „Farma Nový Čestín” rovněž naleznete v příloze tohoto článku.02.10.2017 rozhodnuti-zzr_-_farma_novy_cestin.pdf