Výpis z kroniky Mochtín - r. 1918 až 1938

V r. 1919 vlastnil kamenolomy občané: Josef Šota čp. 15, Anna Šotová čp. 7 a Václav Čabrada čp.13.
Přehled o živnostech: kovář, kolař, tesař, obuvník, truhlář, řezník, hostince "u Babků" , "u Prexlerů" a "u Vítků", mlýn V. Šoty čp. 22, obchod smíš, zbožím Jakuba Babky čp. 36 a Josefy Krausové čp. 5.
Obecný vodovod byl v r. 1908 zřízen firmou Ant. Kunce z Hranic. Dne 18.4. 1920 se konaly první volby čsl. národa do Národního shromaždění, při ktrých ze 7 polit. stran dostali nejvíce hlasů (228) Republikáni venkova.
Dne 25.4. při volbách do Senátu vítězí Soc. demokraté počtem 223 hlasy. V letech 1921-1926 si občané v Mochtíně postavili domy čp. 50, 51, 52, 53 a 54. V říjnu 1926 je na obecním pozemku u kapličky v Mochtíně (proti obecní úřadovně u čp. 6) zřízena nádrž na 99 hl vody nákladem 3 100,- Kč.
Místní spořitelní a záložní spolek "Kampelička" oslavil v r. 1927 výročí - 25 let svého trvání slavnostní schůzí (předsedou byl  K. Babka, čp. 14).
V r. 1927 je dokončen domek čp. 55 a v r. 1928 domek čp. 56.
Obecní knihovna má v r. 1928 celkem 420 svazků, ze kterých si 26 čtenářů vypujčilo 304 knihy. V r. 1933 si 62 čtenářů vypůjčilo 376 knih. Půjčovalo se ve třídě zdejší školy. V r. 1929 na pozemku "V hliníku" za Kamtovic (čp. 47) - bývalá Prexlerova cihelna - si krejčí Marek postavil domek čp. 57. Probíhá elektrifikace obce Mochtína a dne 12.1. 1930 je dokončena. V r. 1930 se obec Těšiny dle výnosu Zemského úřadu v Praze dělí na Lhůtu a Těšiny.
V letech 1930-1931 jsou dokončeny další domky čp. 58 a 59. Podle sčítání v r.1930 bylo v obci 51 zemědělských závodů, hospodařících na 508,19 ha půdy. Stav zvířectva: 46 koní, 49 valachů, 136 ks skotu, 169 krav, 9 volů, 18 koz, 136 prasat atd. V r. 1933 se konala jako každoročně ˝Stromková slavnost˝, při které zástupci obecních spolků, školní mládeže, učitelé a občané sázeli stromy na horejší návsi.
Při volbách do Sněmovny i Senátu v r. 1935 vítězi v Mochtíně Republikánká strana.
 V r. 1936 dostává místní četnická stanice první telefon. V r. 1937 projíždí Mochtínským směrem na Sušici prezident Eduard Beneš s doprovodem.
Výpis z kroniky Mochtína - r. 1938 až 1945 Kronikář Ladislav Janda popisuje v obecní kronice pohnuté politické události v našem státě.
Od 14. 9. - 20. 10. 1938 bylo v naší obci celkem 60 čsl. vojáků. V březnu 1939 už pochodují a projíždí naší obcí němečtí vojáci.
Nastává přídělový systém všeho potřebného, je prováděna vá¨ýměna peněz, dochází k zabavování knih, školní kroniky, je zastavena spolková činnost, je zabaven majetek Sokola. Veřejné budovy jsou označeny písmem V - Viktoria - Vítěztví. V r. 1942 byl sejmut zvon z místní kapličky, který pocházel z r. 1841 a vážil 16 kg. Jeho cesta byla do Klatov a dále do Hamburku. Za války byl zvon roztaven v Německu. O původu nynějšího zvonu není v kronice zmínka.
Dne 32.2. 1942 je spolu s dalšími občany zastřelen ve Spáleném lese u Klatov 37letý František Kanta z Mochtína čp. 47, t.č. řezník a hospodský v Myslovicích. Je zatčen i jeho bratr Jan Kanta z Mochtína čp. 47 rovněž za poslech zahran. rozhl. vysílání. Z německého vězení se jmenovaný občan vrátil v r. 1944. Kronikář uvádí, že starosta obce Fr. Novák z čp. 8 a velitel protiletecké služby sabotovali nařízení okupantů.
Dne 11.2. 1945 je ve škole umístěno 107 uprchlíků, kteří byli v dubnu převezeni do Nýrska.
V květnu 1945 je tajně ustaven národní výbor. Občané pomáhají při odzbrojení 200 německých důstojníků v Mochtíně za pomoci 15 ruských partyzánů z okolních lesů.
V pondělí 7.5. 1945 vítali občané asi 360 amerických vojáků, kteří byli po 11 dnech pobytu v naší obci odsunuti do Amberku v Německu. V protorách školy pobýval 6 dní oddíl pancéřové čsl. západní brigády z Francie, který byl odsunut do Žinkov. Dálebyli v Mochtíně čsl. dělostřelci, kteří po krátkém pobytu odjeli na jiné místo. Odjeli i ruští partyzáni.
Dne 11.7. 1945 přijel z Ameriky na sedmidení dovolenou Jaroslav Šůs, syn zdejšího rolníka z čp. 32, který jako americký voják bojoval ve válce proti Němcům.
Jmenovaný občan žije v Americe dosud. Kronikář uvádí, že život v obci i v republice se začíná konsolidovat.
Vývoj obce Mochtín po r. 1945
V červenci r. 1945 se koná ustavující schůze místního národního výboru. Členové 4 polit. stran se podílejí na obnově obce. Začíná se rozvíjet i spolkový život. V r. 1946 je předsedou obce říd. uč. Antonín Šabek. V té době odchází z obce Mochtín 9 rodin(51 osob) osidlovat pohrančí, hlavně Nýrsko, Hostuň a Opolec.
Po volbách v r. 1946 píše kronikář na str. 356 kroniky Mocvhtína: ,,Čtyři politické strany našly společný cíl-pracovat pro blaho obce, národa a státu". V roce 1947 je v obci následující stav politických stran:
KSČ ................19 členů  Strana lidová.........27 členů
Soc. demokraté......15 členů  Nár. socialisté.......14 členů
V r. 1948 zabiká strrana lidová a Starna soc. demokratická. Jediná funkční strana v obci-KSČ-se udržela a po začlenění bývalých Soc. dem. strany je zastoupena v MNV a v akčním výboru. Od 1.5. 1948 je zastavena činnost soukromého obchodníka s dobytkem Ant. Vlčkem z čp. 1 a výkup provádí Hospodářské družstvo  skladištní a výrobní v Klatovech. Od 1.5. 1949 je zrušena stanice SNB v Mochtíně v čp. 55 a příslušníci bezpečnosti jen pravidelně obec navštěvují nebo projíždí.
V roce 1949 je ˝u Vlčků˝v čp.1 zřízeno stálé kino nákladem 130 000,- Kč (promítací přístroj s příslušenstvím).
Promítačem byl dlouhá léta Augustin Biedermann z Mochtína čp. 60. Po 11 letech provozu je kino zrušeno (malá návštěvnost, nákup televizí atd.).
Pamětníci rádi vzpomínají na promítaně filmy v tomto kině. Dne 8. 12. 1949 je združstevněno řezníctví a uzenářství Karla Křenka z čp. 36 do Jednoty Klatovy. V r. 1950 je zestátněn statek Vojtěcha Tichého z Mochtína čp. 25, který hospodařil na 62 ha zem. půdy. Koloniální obchod Josefa Nádeníka v čp. 36 je také začleněn do jednoty Klatovy. Obchod smíšeným zbožím Jarmily Jechoutové z čp. 5 je také zrušen.
Ruší se i řeznická činnost Karla Bureše z Mochtína čp. 19. Soukromá kovárna Josefa Čápa z čp. 3 je od r. 1959 družstevní - JZD Mochtín.
Od 30. 6. 1954 je zrušena živnost zahradníka Jaroslava Krejčího z čp. 59.
Od 1. 1. 1954 je zestátněn obecní les ve výměře celkem 61.2340 ha. V r. 1957 je předsedou MNV Mochtín Karel Bureš z čp. 49 a tajemníkem Smolík z čp. 31.