Zemědělství v Mochtíně

V roce 1919 vlatnili občané Mochtína tyto zemědělké usedlosti: 4 (přes 20 ha půdy), 7 (od 10 do 20 ha půdy), 7 (od 5 do 10 ha půdy), 12 (od 1 do 5 ha půdy), 12 občanů hospodařilo na pozemcích ve výměře pod 1 ha.
V roce 1930 chovalo 52 občanů tato hospodářská zvířata: 95 koní, 9 volů, 18 koz, 138 prasat, 320 ks skotu, 593 housat, 11 kachen, 694 kuřat atd.
Od 8. 11. 1947 je samozásobitelům obilím poskytnuta služba mletí ve mzdě v určeném mlýně. Ve mlýně Václava Šoty v Mochtíně čp. 22 bylo přihlášeno 27 zemědělců, j Josefa Mazance V Těšinech čp. 15 celkem 19 samozásobitelů a další občané využívali mlýny v okolí.
Od 30. 11. 1948 provádí svoz mléka do klatovské mlékárny ˝Šumava˝ vlastním dodávkovým autem malozemědělec a hostinský Karek Bureš z Mochtína čp. 19. Dříve svoz prováděl p. Cabrada z čp. 23. V říjnu r. 1951 je zrušena hřebčí plemenná stanice u zemědělce Josefa Dobiáše v Mochtíně čp. 18 a hřebci jsou převedeni do N. Čestína.
V roce 1956 je založeno JZD v Těšinech a v Srbicích.Dne 20. 5. 1957 se koná ustavující schůze JZD Mochtín.
Šest členů slučuje celkem 48 ha zemědělské půdy, první předsedou je Václav Čabrada z čp. 13. Do konce roku vstupuje do JZD dalších 14 zemědělců, takže výměra JZD je nyní 213,59 ha zem. půdy.V roce 1958 je postavena nová drůbežárna. Předsedou JZD je Josef Dobiáš z Mochtína čp. 18, později Josef Virt z čp. 6 a Josef Kolář z Malé Vísky.
Od roku 1974 je JZD začleněno do St. statku Luby - výměra 1 669,28 ha. Od 1. 1. 1976 zde hospodaří Plemenářský podnik Klatovy na výměře 1 716,96 ha. V mochtíně je kromě rostlinné a živočišné výroby také velké opravářské sředisko zamědělské techniky v dílnách v bývalém lihovaru čp. 43.
Staví se jednopatrová administrativní budova u mostní výhy v blízkosti kravína v Mochtíně. Dne 30. 7. 1960 uveřejnilo Nové Klatovsko článek ˝Práce v Mochtíně na nové cestě˝.
MNV Mochtína a JZD se dohodly na společném zvelebení obce a zlepšení hospodaření JZD. Družstevníci splnili dodávky nad 100 % a úkoly v rostlinné výrobě také přeskočili. Úsek živočišné výroby si vedl dobře a osvědčila se umělá líheň kachňat. Článek končí slovy: ˝je opravdu radostný pohled na řadu
pracovních úspěchů... ˝Tak bychom mohli citovat obsahy dalších pochvalných článků o příkladné práci družstevníků. S jejich úspěchy šly ruku v ruce i úspěchy občanů obce.Vždyť MNV Mochtín potřeboval pro své zvelebovací akce kromě brigádnické prácee také dopravní prosředky a mechanizaci JZD.
Díky této spolupráci bylo dosaženo tak pěkných výsledků a okresních ocenění.
Hospodaření Plemenářského podniku Klatovy - Hospodářského střdiska Mochtín (později Provozní jednotky Mochtín) je každým rokem podrobně popsáno v kronice obce Mochtína až do roku 1995. Od roku 1976 byly všechny úkoly střdiska splněny, zaměstnanci měli dobré pracovní, odborové i sociální zázemí. Jezdili na zahraniční dovolené, do lázní, divadelní představení, na zájezdy po republice atd. Jejich životní úroveň se zlepšovala, začali opravovat svá obydlí a modernizovat domácnosti. Zaměstnanci pracovali ve středisku mechanizace, v opravářské dílně, v truhlárně, ve stavební četě, v živočišné a rostliné výrobě atd. Pod dobrým vedením byli všichni spokojeni.
Od  roku 1974 a do roku 1994 byl vedoucím Hospodářského střdiska (PJ) MochtínVáclav Duchek z  Klatov a agronomem ing. Václav Slunčík z Mochtína čp. 29. Do roku 1988 byl zootechnikem Josef Virt z Mochtína čp.4 potom ing. Josef Sommer.
V roce 1995 vzniká společnost s ručneným omezením-Provozní jednotka Mochtín-statek, hospodaří na výměře 1207, 79 ha zemědělské půdy. Používaná technika je poruchová, na nákup nových zemědělských strojů není dostatek finančních prostředků. Vstupy do výroby jsou neustále zdržovány. Vedoucím je ing. Sommer, techniky RV jsou manželé Trojanovy a ing. J.Slunčík, ŽV řídí zootechnik Kuba, Černý a Hanzlíková. I přes finanční a provozní potíže je postup zemědělkých prací dodržován a hektarové výnosy plodin včetně přírůstků v živočišné výrobě jsou uspokojivé.
Postupně od roku 1992 byly vydávány soukromým zemědělcům pozemky většinou ve výměře do 1 ha (záhumenky). Ostatní jejich pozemky obhospodařuje na základě nájemných smluv Statek Sobětice, s.r.o. V roce 1992 převzala Z. Kubicová ve Lhůtě čp. 2 celkem 13,85 ha zemědělké půdy. Manželé Kubicovi se specializují ja živočišnou výrobu. V roce 1993 převzal Jar. Šůs z Mochtína čp. 78 od PP Klatovy 8,07 ha zemědělské půdy. V současné době hospodaří na 38 ha (z toho má pronajato od jiných občanů 30 ha půdy).
V restituci převzal v roce 1993 Vojtěch Tichý z Kocourova č. 17 pozemky ve výši 44 ha, patřící dříve k čp. 25 Mochtín. Nyní hospodaří na 53 ha půdy a specializuje se na rostlinnou výrobu.
Pozemky Vladimíra Nováka z Mochtína čp. 8 ve výměře 7 ha obhospodařuje rodina Černých ze Srbic čp. 38. Ve vydávání pozemků soukromým uživatelům se bede pokračovat i v r. 1998.