Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 24.3. 2011 v 19,00 hod. v KZ Hoštičky čp. 38

Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce  Mochtín  konaného dne 24. 3. 2011  v 19,00 hod.  v KZ  Hoštičky čp. 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Usnesení  č.  ZO  30 / 11
…………….   ZO  bere  na  vědomí   zprávu   o   činnosti   od   posledního  3. zasedání zastupitelstva obce Mochtín .

Usnesení  č.  ZO  31 / 11
…………….ZO schvaluje  souhrnný zápis  inventarizace majetku a závazků obce Mochtín k 31.12. 2010 .

Usnesení  č.  ZO  32 / 11
. . . . . ..........ZO schvaluje  rozpočet obce Mochtín  na  rok  2011 a  rozpočtový  výhled na 2012 – 2014 .

Usnesení  č.  ZO  33 / 11
……………   ZO schvaluje  prodej  ppč. 444/33 (zahrada) o výměře  766 m2  v k.ú.  Mochtín p. Iloně Toušové , bytem Suvorovova 624/IV  339 01  Klatovy  za Usnesením č.                ZO  22/11  stanovenou  prodejní  cenu  650 ,- Kč/m2 s tím , že  kupující   uhradí veškeré  náklady  spojené  s  prodejem  pozemku .

Usnesení  č.  ZO  34 / 11
....................ZO schvaluje  prodej  ppč. 444/34 (zahrada) o výměře  727 m2  v k.ú.  Mochtín p. Pavlu  Pscheidlovi  , bytem  Soběšice  177 , 342 01  Sušice  za  Usnesením č. ZO  22/11  stanovenou  prodejní  cenu  650 ,- Kč/m2 s tím , že  kupující   uhradí veškeré  náklady  spojené  s  prodejem  pozemku .
                   
Usnesení  č.  ZO  35 / 11
……………    ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení  věcného břemene  č. IE-12-0004408/2  mezi  obcí  Mochtín  a  ČEZ  Distribuce  a.s. , na akci „ Mochtín , č.p. 27  –  NN  “ . Vedením dotčené pozemky  ppč. 1/2,  813/1, 1016/1 a 1054 ( ostatní plochy ) v k.ú. Mochtín .   

Usnesení  č.  ZO  36 / 11
……………    ZO schvaluje  uzavření  smlouvy  o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi obcí Mochtín a RWE  GasNet, s.r.o. , Klíšská  940, 401 17  Ústí nad Labem na  akci  „ Mochtín – ppč. 430 – prodloužení STL plynovodu a  přípojky „ včetně jeho součástí . Vedením dotčený  pozemek  ppč. 444/1 v  k.ú.  Mochtín .

Usnesení  č.  ZO  37 / 11
……………    ZO bere na vědomí uzavření smlouvy o právu  k provedení  stavby nebo opatření  na  pozemcích  vlastníka  „ stavební  objekt  SO 102 chodníky -  I/22  Mochtín  -
průtah „  mezi  obcí  Mochtín  jako  stavebníkem  a  vlastníkem pozemků : p. Pavlem Kováříkem, bytem Školní 421, 34012 Švihov ( ppč. 1016/6 – 28 m2 a 1016/7 – 9 m2 v k.ú.Mochtín ) a  Mgr. Janou  Maierovou,  Za  Tratí  644, 339 01 Klatovy  ( ppč. 774/6 – 15 m2 v k.ú. Mochtín ) .

Usnesení  č.  ZO  38 / 11
……………    ZO schvaluje  prodloužení  nájmu  nebytových  prostor  objektu  ppč. st. 55 ( zastavěná  plocha a nádvoří ) o  výměře 76 m2 p. Václavu Petráňovi, bytem Mladice 14,  341 42  Kolinec .

 Usnesení  č.  ZO  39 / 11
…………… ZO bere na  vědomí  neudržitelný  stav  a  nebezpečí  samovolného  pádu lípy malolisté   ( ev. č. 240527 ) v  křižovatce  u  Srbic , strom  bude  odstraněn  a nahrazen novou   výsadbou.

Usnesení  č.  ZO  40 / 11
…………… ZO schvaluje umístění vysílacího bodu ( bezdrátového internetu ) v  prostoru  vodojemu  Mochtín  provozovateli  MAXTEL  s.r.o., V  Rybníčkách  650/II , 342 01 Sušice .

Usnesení  č.  ZO  41 / 11
…………… ZO schvaluje  výměnu  vchodových dveří  a  oken  chodby  v  bytovém domě Mochtín čp. 77.

Usnesení  č.  ZO  42 / 11
…………… ZO schvaluje  dodatek  č.1  „ smlouvy o využívání  informačního  systému VIRTUOS „ .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . . . . . . . .

starosta Ing. Kanta  J .   ověřovatelé p. Švátora , Ing. Spurný