Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 16.12.2012 v 19,00 hod. v obecním domě v Mochtíně

Usnesení z 2. řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín  konaného dne 16.12. 2010 v 19,00 hod.  v obecním  domě  v  Mochtíně
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Usnesení  č.  ZO  10 / 10
…………….   ZO  bere  na  vědomí  zprávu  o  činnosti  od   posledního  1. zasedání zastupitelstva obce Mochtín .

Usnesení  č.  ZO  11 / 10
……............  ZO  schvaluje  úpravy  rozpočtu  v  r. 2010 :  rozpočtové  opatření  č. 4/2010 v příjmech a ve výdajích  .

Usnesení  č.  ZO  12 / 10
....................ZO schvaluje  složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2010 .
                  
Usnesení  č.  ZO  13 / 10
……………    ZO  schvaluje   provizorium  rozpočtu  obce Mochtín na  r.2011 .

Usnesení  č.  ZO  14 / 10
……………    ZO schvaluje nabídku KB Klatovy na zhodnocení volných finančních prostředků - termínovaný vklad s indexovou úrokovou sazbou, vklad 6 mil. Kč, doba 1 rok.

Usnesení  č.  ZO  15 / 10
……………    ZO schvaluje  připojištění  odpovědnosti Varianta 2: na  pojistnou  částku  3 mil. Kč , spoluúčast  5 000,- Kč u  ČSOB pojišťovny  a.s. 5 000,- Kč          
                
Usnesení  č.  ZO  16 / 10
……………    ZO doporučuje zadat zpracování nabídky dětského hřiště  na  vyčleněný  prostor  ve sportovním areálu v Mochtíně - v pořizovacích  nákladech 300 000,- Kč ( dle návrhu prvků ) .

Usnesení  č.  ZO  17 / 10
……………    ZO schvaluje nájemné za užívání společenských prostor klubovny SDH Srbice od 1.1.2011 ve výši 200,- Kč / měsíc .

snesení  č.  ZO  18 / 10
……………    ZO  bere  na  vědomí  znalecký  posudek  č. 474/3-20/10  na lesní  traktor obce – KT 87-32 ( stanovení tržní ceny k prodeji ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
starosta   Ing. Kanta  J.              místostarosta  Ing. Spurný