Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení z 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 31.7.2008 v 19,00 hod. v obecním domě v Mochtíně

Usnesení z 11.řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 31.7. 2008 v 19,00 hod.  v obecním  domě  v  Mochtíně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Usnesení  č.  ZO  126 / 08

…………....ZO bere na vědomí zprávu  starosty  o činnosti  OÚ od  posledního 10. zasedání zastupitelstva obce Mochtín .

Usnesení  č.  ZO  127 / 08

. . . . . ......... ZO  schvaluje  úpravy  rozpočtu  v  r. 2008 :    rozpočtová  opatření  č. 3/2008 v příjmech a  č. 4/2008   ve výdajích  .

Usnesení  č.  ZO  128 / 08

. . . . . ......... ZO bere na vědomí zprávu o postupu  prací na  výstavbě  MK v  obytné zóně Mochtín  a  stavby  obytné zóny v Srbicích  – 12 RD  .

Usnesení  č.  ZO  129 / 08

…………... ZO schvaluje prodejní cenu 12 zasíťovaných stavebních  pozemků  v Srbicích  ve výši   450,- Kč/m2 .                   

Usnesení  č.  ZO  130 / 08

…………... ZO  schvaluje  uzavření   směnné   smlouvy   č. 64/OPV/1044/2008   na  směnu  pozemků : pozemek ve vlastnictví obce  ppč. 1064/36  (vodní  plocha) o výměře  

                   15 m2   s  ČR – Zemědělskou  vodohospodářskou  správou , se sídlem Hlinky 60,  603 00  Brno, za  pozemek  v jejím  vlastnictví   ppč. 1064/35  (vodní plocha )  výměře 15 m2 , oba v k.ú. Mochtín (viz oznámení ze dne 11.7.2008 ).                

Usnesení  č.  ZO  131 / 08

…………... ZO  schvaluje  pronájem   části   pozemku   ppč.  66/1  ( ostatní  plocha )  v  k.ú. Srbice u  Mochtína  o výměře  cca 100 m2 (viz oznámení ze dne 7.7.2008 )  panu Petru Chupíkovi , bytem Srbice 8,   339 01  Klatovy  na  dobu neurčitou  za  1,50 Kč/m2  a  rok .                                                

Usnesení  č.  ZO  132 / 08

…………... ZO schvaluje  prodej  části  pozemku  ppč. 411 (ostatní plocha)  v  k.ú. Srbice u Mochtína  ( část Srbice ) o výměře  cca  200 m2 (viz oznámení ze dne 7.7.2008 ) panu   Janu  Bláhovi ,  bytem   Borová  u  Chvalšin  44, 381 01  Český  Krumlov za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku, včetně geometr. oddělení .

Usnesení  č.  ZO  133 / 08

…………... ZO bere na vědomí podání  žádosti do 3.kola výzvy  ROP NUTS  II Jihozápad - oblast  podpory 14.1.5  rozvoj  místních  komunikací – Modernizace MK Srbice  ke Křištínu  . 

Usnesení schválilo 14 zastupitelů .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

    starosta   Ing. Kanta  J.                   místostarosta  Ing. Spurný