Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 25.9.2008 v 19,00 hod. v obecním domě v Mochtíně

Usnesení z 12.řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín  konaného dne 25.9. 2008 v 19,00 hod.  v obecním  domě  v  Mochtíně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Usnesení  č.  ZO  134 / 08

…………….ZO bere na vědomí zprávu  o činnosti  rady obce od  posledního 11. zasedání zastupitelstva obce Mochtín .

 

Usnesení  č.  ZO  135 / 08

. . . . . .......... ZO schvaluje  úpravy  rozpočtu  v  r. 2008 :    rozpočtová  opatření  č. 5/2008 v příjmech a  č. 6/2008   ve výdajích  .

 

Usnesení  č.  ZO  136 / 08

. . . . . .......... ZO bere na vědomí zprávu o postupu dokončovacích prací v  obytné zóně Mochtín .

 

Usnesení  č.  ZO  137 / 08

…………… ZO schvaluje prodejní cenu 10 zasíťovaných stavebních pozemků ppč. 444/23 (o výměře  775m2 ), 444/24 (o výměře  949m2 ), 444/25 (o výměře  1 108m2 ), 444/26 (o výměře  842m2 ),  444/27 ( o výměře  1 068m2 ),  444/28 ( o výměře  1 231m2 ), 444/29 (o výměře 1 443m2 ) , 444/30 (o výměře 1 427m2 ) , 444/31 (o výměře  1 366m2 ),  444/32 (o výměře 1 279m2 )  v  k.ú. Mochtín – obytná zóna Mochtín  -   ve výši   650,- Kč/m2 .                   

 

Usnesení  č.  ZO  138 / 08

…………… ZO schvaluje  prodejní  cenu  pozemků  pro výstavbu  bytových  domů  BD 7, BD 8 a BD 9  na  ppč. 444/1 v  k.ú. Mochtín – obytná  zóna  Mochtín – ve výši = cena pozemku 650,-Kč/m2  +  cena  za  PD  včetně  st.  povolení  60 000,-Kč ( za  každý BD).

 

Usnesení  č.  ZO  139 / 08

…………… ZO schvaluje prodej pozemku  ppč. 89/72 ( zahrada ) v  k.ú. Srbice u  Mochtína o výměře  1040 m2  panu  Michalu  Straškovi , Nám. Míru 62, 339 01 Klatovy za Usnesením č.ZO 129/08 stanovenou prodejní cenu 450,- Kč/m2 s tím, že kupující uhradí  veškeré náklady  spojené s prodejem pozemku .

 

Usnesení  č.  ZO  140 / 08

…………… ZO  schvaluje prodej pozemku ppč. 614/3 ( ostatní plocha ) o výměře 127 m2 v  k.ú.  Kocourov  panu Martinovi  Škodovi , bytem Kocourov  41, 339 01  Klatovy za prodejní cenu 50,-  Kč/m2 s tím , že  kupující  uhradí veškeré náklady  spojené s prodejem .             

 

Usnesení  č.  ZO  141 / 08

…………… ZO  schvaluje nabídku  pana Pavla Sládka , bytem Suvorovova  598/4 , 339 01 Klatovy , předat obci darem pozemek ppč. 649 ( ostatní plocha ) o výměře 3m2 v  k.ú Kocourov  a  dar  přijímá  s tím, že  obec  jako  nabyvatel  uhradí  veškeré náklady spojené s převodem pozemku .

 

Usnesení  č.  ZO  142 / 08

…………… ZO  schvaluje zaevidovat a  řešit  v   rámci   budoucí  změny   ÚP  žádost  Č.j. 200/2008 ze  dne 26.6. 2008 Muller – Reality/Immobilien s.r.o. , Sušice nám. Svobody  50/1  o  zařazení   pozemku   ppč. 371/1  ( trvalý  travní  porost )   k.ú.  Těšetiny  zapsaného  na  LV 211  pro  výstavbu  jedné  usedlosti  RD .

 

Usnesení  č.  ZO  143 / 08

…………… ZO  schvaluje  zaevidovat a  řešit  v   rámci   budoucí  změny   ÚP žádost   Č.j. 293/2008  ze dne  2.9.2008  p. Barbory  Brandtové ,  Podhůrecká 832 , 339 01 Klatovy, p Milana Vrány, Dukelská 467, Klatovy II  339 01 a  p.Evy Vránové, Macharova  303 , Klatovy III  339 01  o  zařazení pozemků ppč. 352/3 , 352/4, 352/5, 352/6 a 352/7 (trvalý travní porost) v  k.ú. Srbice u Mochtína do změny ÚP obce Mochtín – pro možnosti  výstavby  RD nebo rekreační výstavby .

 

Usnesení  č.  ZO  144 / 08

…………… ZO  bere na vědomí zprávu starosty obce o průběhu  jednání se zástupci České Pošty s.p. viz zápis z  jednání ( 18.8.2008 ) – Způsob poskytování služeb ČP , kamenných pošt  po 1.1. 2009 a  pověřuje  starostu  jednáním  ve věci  zachování  služeb  ČP s.p. v  dosavadním rozsahu .

 

Usnesení  č.  ZO  145 / 08

…………… ZO  schvaluje  uzavření  „ Smlouvy  o  zřízení   věcného  břemene  „ č. IP -12 – 0000570/1 – Hoštice ,  Kubalík –  vedení  NN  na  pozemku 109/1 ( 16m2 ), 637 ( 3m2 ), 250 ( 1m2 ),  334/1 ( 1m2 ) v  k.ú. Hoštice u Mochtína ve prospěch ČEZ Distribuce , a.s.

 

Usnesení  č.  ZO  146 / 08

…………… ZO schvaluje zvýšení nájemného v obecních  bytech v Mochtíně  čp. 77  od 1.1. 2009 v souladu se zákonem č. 214/2008 Sb. o 9,9 %  ( současné = 17,40 Kč/m2 za měsíc ) , nově  od  .1.2009  = 19,12 Kč/m2 za měsíc  .

 

Usnesení  č.  ZO  147 / 08

…………… ZO  schvaluje nákup  nového sekacího stroje ( na základě  žádosti  TJ Sokol ) – obec  poskytne TJ  Sokol  Mochtín   příspěvek  v  max.  výši  90 000,- Kč  ( dle faktury ) .  Podmínkou  je uzavření  smlouvy na  dobu životnosti  stroje ( 8 let ), která bude obsahovat : zajištění stálé obsluhy, bezpečné garážování a vymezení  rozsahu  udržovaných  ploch – včetně  areálu V lipkách  (1x  měsíčně od dubna do října ). ZO pověřuje p. Rubáše odborným dohledem nad nákupem stroje .

 

Usnesení  č.  ZO  148 / 08

…………… ZO  bere na vědomí  projekt  pro  stavební  povolení „ Stavební úpravy kabin TJ Sokol Mochtín na ppč. st. 134,  přístavba a  terasa na  ppč. 912/1 , sklad  nářadí a hadic „ . Projekt bude dále řešen podáním žádosti o dotaci .

 

Usnesení schválilo 13 zastupitelů .

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    

    starosta   Ing. Kanta  J.                      místostarosta  Ing. Spurný    

 

                                                                    - 2 -