Usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení z 15. řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 26.2. 2009 v 18,30 hod. v obecním domě v Mochtíně.

Usnesení z 15.řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín  konaného dne 26.2. 2009 v 18,30 hod.  v obecním  domě  v Mochtíně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Usnesení  č.  ZO  174 / 09

……………ZO  bere  na  vědomí  zprávu  o  činnosti   RO  od  posledního   14.  zasedání zastupitelstva obce Mochtín .

 

Usnesení  č.  ZO  175 / 09

. . . . . ......... ZO  schvaluje  souhrnný zápis inventarizace majetku a závazků obce Mochtín k 31.12. 2008.

 

Usnesení  č.  ZO  176 / 09

………...… ZO bere  na  vědomí studii  projektové  dokumentace  na  akci  „ I/22  Mochtín – průtah „ TST  , zak.č. VPÚ: 1-0161-00/00  zpracované VPÚ  DECO Praha a.s. a souhlasí s navrhovaným řešením okružní  křižovatky.

                  

Usnesení  č.  ZO  177 / 09

…………... ZO  schvaluje  prodej  pozemku ppč. 89/60  o výměře 11 m2  ( ostatní plocha ) v  k.ú.  Srbice u  Mochtína  panu  Petru  Sekyrovi ,  bytem  Klatovy – Luby 215 , 339 01  Klatovy za stanovenou  cenu  100,- Kč/m2  s  tím  , že kupující uhradí veškeré náklady  spojené  s  prodejem .                

 

Usnesení  č.  ZO  178 / 09

……………ZO schvaluje  prodej pozemku  ppč. 93/9 o výměře 36 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Srbice u Mochtína panu  Zdeňku Píckovi , bytem Macháčkova 30, 318 09 Plzeň za  stanovenou  cenu  100,- Kč/m2  s tím  , že  kupující  uhradí  veškeré  náklady  spojené  s prodejem .    

 

Usnesení  č.  ZO  179 / 09

…………... ZO schvaluje uzavření smluv ke zprostředkování  prodeje pozemků v OZ Srbice ( ppč. 89/73, 89/74, 89/77, 89/78, 89/81 a 89/82 v k.ú. Srbice u Mochtína ) s  r.k. BIB a.s. se sídlem Sladkovského 383, 530 02 Pardubice – pobočka Plánická 171, 339 01 Klatovy . Zbývající volné pozemky  ppč.  89/76, 89/79  a  89/80 nebudou zatím smluvně vázány.

 

Usnesení  č.  ZO  180 / 09

…………... ZO schvaluje  prodej  části  pozemku  ppč. 917/1 o výměře cca 140 m2  (ostatní plocha) v k.ú. Mochtín  panu  Marku Geigerovi , Mochtín 107 , 339 01  Klatovy za  stanovenou  cenu  100,- Kč/m2  s tím  , že  kupující  uhradí  veškeré  náklady spojené  s prodejem , včetně geom. oddělení .

 

Usnesení  č.  ZO  181 / 09

……………ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12- 0002520/1 ve  prospěch  ČEZ Distribuce a.s. – dotčené ppč. 1017 v  k.ú. Mochtín  ( plocha omezení  vlastn. práva  68,96 m2 ).

 

Usnesení  č.  ZO  182 / 09

……………ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č.IV.-12- 0001125/1 ve  prospěch  ČEZ Distribuce a.s. –  dotčené pozemky  ppč. 444/20  a  1019/38 v k.ú. Mochtín ( plocha omezení vlastn. práva 11,56 a 1,02 m2 ).

 

Usnesení  č.  ZO  183 / 09

……………ZO  bere na  vědomí podanou  žádost  do programu  PSOV  Plzeňského kraje  o  poskytnutí  dotace  na  opravy  2 tříd  a  sborovny  v ZŠ Mochtín ( Mochtín 37 ) . 

 

Usnesení  č.  ZO  184/ 09

……………ZO schvaluje  záměr zřízení  kontaktního místa -  místního  pracoviště  Czech POINT , s finanční podporou 85 % způsobilých výdajů  z  operačního programu IOP , prioritní osa : 2 - zavádění ICT  s termínem podání žádosti do 31.3.2009.

 

Usnesení  č.  ZO  185 / 09

……………ZO bere na vědomí plán „ financování  obnovy  vodovodů  a  kanalizací „ obce Mochtín  .

 

Usnesení  č.  ZO  186 / 09

……………ZO jmenuje členem školské rady za zřizovatele p. Jana Šafránka , Kocourov 18 , 339 01 Klatovy .

 

 

 

Usnesení schválilo 13 zastupitelů .

 

  

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    starosta   Ing. Kanta  J.                      místostarosta  Ing. Spurný