Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení ze 14. řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 18.12. 2008 v 18,30 hod. v obecním domě v Mochtíně.

Usnesení ze 14.řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín  konaného dne 18.12. 2008   

                                v 18,30 hod.  v obecním  domě  v  Mochtíně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Usnesení  č.  ZO  164 / 08

……...…….ZO  bere  na  vědomí  zprávu  o  činnosti  OÚ od posledního  13. zasedání zastupitelstva obce Mochtín .

Usnesení  č.  ZO  165 / 08

. . . . . ......... ZO  schvaluje  úpravy  rozpočtu  v  r. 2008 :  rozpočtová  opatření  č. 9/2008 v příjmech a  č. 10/2008   ve výdajích  .

 

Usnesení  č.  ZO  166 / 08

…………... ZO schvaluje  vnitřní  směrnici  obce Mochtín „ Zásady  pro tvorbu a použití prostředků soc. fondu obce Mochtín „  s účinností od 1.1.2009 .                  

Usnesení  č.  ZO  167 / 08

………...… ZO  schvaluje  provizorium  rozpočtu  obce na r.2009 .

 

Usnesení  č.  ZO  168 / 08

…………... ZO schvaluje  prodej pozemku  ppč. 941 ( ostatní plocha ) o výměře 42 m2 v k.ú. Mochtín panu Radku Šůsovi , bytem  Mochtín 78, 339 01 Klatovy za stanovenou prodejní  cenu   50,- Kč/m2  s tím , že  kupující  uhradí  veškeré  náklady  spojené s prodejem .

Usnesení  č.  ZO  169 / 08

…………... ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 89/59 o výměře 15 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Srbice u Mochtína panu Jiřímu Babkovi, bytem Lipová 556/IV , 339 01 Klatovy za  stanovenou  cenu  100,- Kč/m2  s tím  , že  kupující  uhradí  veškeré  náklady spojené  s prodejem .                

Usnesení  č.  ZO  170 / 08

………...… ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 89/58 o výměře 16 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Srbice u Mochtína p. Milanu Ponocnému, bytem  Srbice 31E , 339 01 Klatovy a  Ludmile Ponocné , bytem Zahradní 745/III , 339 01 Klatovy za stanovenou cenu  100,- Kč/m2  s tím  , že  kupující  uhradí  veškeré  náklady  spojené s prodejem .               

 

Usnesení  č.  ZO  171 / 08

………...… ZO schvaluje cenovou  mapu Obce Mochtín pro prodeje  pozemků ve vlastnictví obce ( v k.ú. spravovaných obcí ) s platností od  1.1. 2009 .

 

Usnesení  č.  ZO  172 / 08

………...… ZO schvaluje příspěvek  městu Plánice na vybudovaný nový  přístupový  žulový chodník ke zdebořickému hřbitovu ve výši 10 000,- Kč ( z rozpočtu r. 2009 ).

 

Usnesení  č.  ZO  173 / 08

…………... ZO bere na vědomí  informace z jednání  technické rady na  akci „ I/22  Mochtín – průtah „ DSP/DZS které se konalo 18.12.2008 v  Mochtíně a  předložený  návrh  č.2  VPÚ  DECO  Praha .

 

Usnesení schválilo 11 zastupitelů .

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .    

    starosta   Ing. Kanta  J.                      místostarosta  Ing. Spurný