Usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení z 16. řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 31.3. 2009 v 19,00 hod. v obecním domě v Mochtíně.

Usnesení z 16.řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín  konaného dne 31.3. 2009   

                                v 19,00 hod.  v obecním  domě  v  Mochtíně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Usnesení  č.  ZO  187 / 09

…………….ZO  bere  na  vědomí  zprávu  o  činnosti     od   posledního   15.  zasedání zastupitelstva obce Mochtín .

Usnesení  č.  ZO  188 / 09

. . . . . .......... ZO schvaluje  rozpočet obce Mochtín na rok 2009.

Usnesení  č.  ZO  189 / 09

…………… ZO  schvaluje  dodavatelem  nabízené  technologie  a  relevantních služeb  pro realizaci „ eGoverment- v obcích – Czech POINT “ firmu AutoCont  KINETIC KT  s.r.o.

                  

Usnesení  č.  ZO  190 / 09

…………… ZO  bere na vědomí oznámení SZIF o zamítnutí žádosti o dotaci v rámci PRV - Modernizace  lesnické  techniky  obce  Mochtín  ( Č.j. 69/2009  )  z  důvodu nedostatku fin. prostředků fondu ke spolufinancování .

                   

Usnesení  č.  ZO  191 / 09

…………… ZO bere na vědomí výsledky  rozdělení  finančních  prostředků  PSOV  PK 2009 část A) - pro žad. obec Mochtín „opravy v interiéru budovy ZŠ Mochtín „ Mochtín 37 schválena dotace ve výši 300 000,-Kč. Celkové rozp. náklady akce 720 000,-Kč         

Usnesení  č.  ZO  192 / 09

…………… ZO bere na vědomí  přípravou  podání  žádosti  o dotaci  z  2. výzvy  k  podávání projektů – MAS Pošumaví, z.s.p.o. na „ Stavební úpravy  kabin TJ Sokol Mochtín na ppč.st. 134 , přístavba a terasa na ppč.912/1 v  Mochtíně „ OSA IV.  LEADER.

Usnesení  č.  ZO  193 / 09

…………… ZO schvaluje  prodloužení  nájemních smluv  se všemi 3 současnými  nájemníky ( pro 3 byty ) v čp. 105 v Mochtíně ze současných  2  na  5 let .

Usnesení  č.  ZO  194 / 09

…………… ZO bere na  vědomí  zpět vzetí návrhu  na vklad  do katastru  nemovitostí  ze dne 24. 3. 2009 a pozastavení řízení ve věci prodeje  pozemku  ppč. 89/59 v k.ú. Srbice u  Mochtína z důvodu sdělení KÚ v Klatovech , že GP není ve stavu KMD .

Usnesení  č.  ZO  195 / 09

…………… ZO bere na vědomí , ve věci prodeje pozemku v OZ Mochtín  ppč. 444/33 v  k.ú. Mochtín určeného pro výstavbu  BD 7 za ZO  stanovených podmínek , odstoupení  žadatele od  záměru koupě s tím , že ZO podmínky Usnesení č.  ZO 158/08 měnit nebude .

Usnesení  č.  ZO  196 / 09

…………… ZO  schvaluje  uzavření  dohody  o  úhradě   neinvestičních  výdajů   spojených s povinnou  školní  docházkou „ ve školách  zřízených  městem Klatovy , týkající se žáků s trvalým pobytem na území obce Mochtín .

Usnesení  č.  ZO  197 / 09

…………… ZO pověřuje starostu jednáním ve věci stanovení podmínek MěÚ Klatovy - OŽP pro zhotovení vrtů k zásobování RD pitnou vodou ( lokalita Těšetiny ) .  

Usnesení  č.  ZO  198 / 09

…………… ZO bere na vědomí zprávu o přípravě publikace o územním celku obce Mochtín, od historie po současnost, kterou dokončují  p.Martin Kříž - Arkáda  a  kronikářka obce .

Usnesení  č.  ZO  199 / 09

…………… ZO bere  na vědomí termín oficielního předání ochranných prostředků  pro SDH obce  Mochtín  na  základě smluv s HZS  pro Plzeňský kraj ( 21.4.2009 ), předání jednotlivým  SDH  bude  provedeno na členských schůzích .

Usnesení  č.  ZO  200 / 09

…………… ZO bere na vědomí žádost společnosti Česká síť, s.r.o. se sídlem v Domažlicích o  vybudování  bodu ( vodojem  Mochtín )  pro  poskytování  internetu  ,  nedává souhlas  k umístění  dalšího zařízení  na vodojem obce .

 

Usnesení  č.  ZO  201 / 09

…………… ZO bere na vědomí vyjádření  obch. oddělení - PAD ČSAD autobusy ČB a.s. ve  věci autobusového  spoje „  linka 320006 1 , 320006 2 z  Č. Budějovic do Klatov a zpět „s možností nové  zastávky  v Kocourově , vzhledem  k četnosti  nástupů a  výstupů na  současné  zastávce  Číhaň-Bukovák  ( 120 osob nástup a o něco méně výstup) nebude předkládat žádost o změnu v jízdním řádu .  

Usnesení  č.  ZO  202

…………… ZO  schvaluje  paušální  měsíční  platbu za  pronájem a služby ( klubovna SDH Srbice 43 ) ve výši 400,- Kč s platností od 1.4.2009 . 

 

Usnesení schválilo 10 zastupitelů .

 

    . . . . . . . . . . . . .                                . . . . . . . . . . . . . . . . .         starosta   Ing. Kanta  J.                      místostarosta  Ing. Spurný