Usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení ze 17. řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 28.5. 2009 v 19,00 hod. v obecním domě v Mochtíně. .

                                                              

Usnesení z 17.řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín  konaného dne 28.5. 2009v 19,00 hod.  v obecním  domě  v Mochtíně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Usnesení  č.  ZO  203 / 09

…………....ZO  bere  na  vědomí  zprávu  o  činnosti   RO  od   posledního  16.  zasedání zastupitelstva obce Mochtín .

 

Usnesení  č.  ZO  204 / 09

. . . . . ......... ZO souhlasí s celoročním hospodařením obce a příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Mochtín za rok 2008, a to bez výhrad .

 

Usnesení  č.  ZO  205 / 09

…………    ZO schvaluje  vyřazení  investiční  akce z  účetnictví ,  zastavené  investice –  nedokončený DHM pořizovaný v letech 2006 -2007 ( OZ  Mochtín BD 1 – 6 )  ve výši 496 000,- Kč .

                  

Usnesení  č.  ZO  206 / 09

……………ZO  bere na vědomí využití  možnosti  čerpání dotací z programu MŽP – zelená úsporám ( náhrada  vytápění ( C1 )- pro bytovku  Mochtín  čp. 77 , případně   Mochtín . 

 

 Usnesení  č.  ZO  207 / 09

…………… ZO  bere na vědomí zpracování  pasportu  rybníka ve Lhůtě  ppč. 39/1 o výměře 4 051 m2 ) u projektové kanceláře Ing. Jiřího Panušky.                 

 

Usnesení  č.  ZO  208 / 09

…………    ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 444/28  (zahrada )  o výměře 1 231 m2 v k.ú. Mochtín  panu  Janu  Homolkovi , bytem  Plzeňská  641/2 ,  339 01  Klatovy  za Usnesením  č. ZO 137/08  stanovenou  prodejní   cenu  650,- Kč/m2   s  tím  , že kupující uhradí veškeré  náklady  spojené s  prodejem  pozemku .

 

Usnesení  č.  ZO  209 / 09

…………    ZO  schvaluje uzavření smlouvy na prodej všech  9 pozemků v OZ Srbice , k.ú. Srbice ( ppč. 89/73, 89/74, 89/77, 89/78, 89/81, 89/82 + 89/76, 89/79 a  89/80 ) ( za cenu  450,- Kč/m2 )  prostřednictvím  Realitní a  finanční  společnosti  BiB a.s. , se sídlem Sladkovského 383, 530 02 Pardubice- pobočka Plánická  č. 171, 339 01  Klatovy .

 

Usnesení  č.  ZO  210 / 09

…………... ZO  pověřuje starostu jednáním ve věci změny úz. rozhodnutí o umístění stavby Č.j. OVÚR/3330/06/Ka  ze  dne 13. 3. 2006  týkající  se  pozemků  ppč. 89/83 a 89/84  v k.ú. Srbice                                   

 

Usnesení  č.  ZO  211 / 09

……………ZO bere na vědomí podmínky  ČSTV dle smlouvy č. 11/2009 spojené s realizací reko.  zavlažování  a  povrchu hřiště  TJ Sokol Mochtín .

 

 

 

Usnesení  č.  ZO  212 / 09

……………ZO  bere na  vědomí realizaci „opravy místní komunikace v části Srbice „ firmou EUROVIA Silba, a.s.

 

Usnesení  č.  ZO  213 / 09

……………ZO stanovilo  prodejní  cenu  publikace „  Mochtín , toulky  minulostí  obce „ na 75,- Kč . / u zhotovitele bude reklamována vazba knihy , distribuce po odstranění                   vady / .

 

Usnesení  č.  ZO  214 / 09

……………ZO pověřuje RO zpracováním návrhu možné finanční podpory z prostředků obce na vybudování nových individuálních zdrojů v částech s nedostatkem pitné vody

 

 

 

Usnesení schválilo 13 zastupitelů .

 

 

 

 

     . . . . . . . . . . . . . . . .                            . . . . . . . . . . . . . . . . .

    starosta   Ing. Kanta  J.                      místostarosta  Ing. Spurný