Usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení z 18. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 21.7. 2009 v 19,00 hod. v obecním domě v Mochtíně

Usnesení z 18. mimořádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín  konaného dne 21.7. 2009 v 19,00 hod.  v obecním  domě v Mochtíně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Usnesení  č.  ZO  215 / 09

……………ZO  bere  na  vědomí  zprávu  o  činnosti     od   posledního  17.  zasedání zastupitelstva obce Mochtín .

 

Usnesení  č.  ZO  216 / 09

……………ZO  schvaluje  úpravy  rozpočtu  v  r. 2009 :   rozpočtová  opatření č. 1/2009  2/2009  v příjmech a  č. 3/2009, 4/2009 a 5/2009 ve výdajích .

 

Usnesení  č.  ZO  217 / 09

…………....ZO  schvaluje  kupní  smlouvu  č. 74/Z/09/KS/1409000338 o úplatném převodu plynárenského zařízení ( STL plynovod a přípojky OZ  Mochtín ) na distribuční společnost  ZČP Net, s.r.o., Ed. Beneše  2439/70 – 2438/72 , 304 77  Plzeň .

                   

Usnesení  č.  ZO  218 / 09

……………ZO  schvaluje   kupní smlouvu  č. 75/Z/09/KS/1409000337 o úplatném převodu plynárenského zařízení  ( STL plynovod  a  přípojky pro 12 RD - OZ  Srbice ) na distribuční společnost ZČP Net,s.r.o., Ed. Beneše 2439/70-2438/72, 304 77 Plzeň .

 

 Usnesení  č.  ZO  219 / 09

…………… ZO odsouhlasuje   doplnit  projekt  „ Stavební  úpravy  kabin TJ  Sokol  Mochtín na  ppč.st. 134 ,  přístavba  a  terasa  na  ppč. 912/1 v Mochtíně „ o solární  ohřev TUV a nové podání  žádosti ve 3. výzvě  k  podávání projektů – MAS  Pošumaví z.s.p.o..

 

Usnesení  č.  ZO  220 / 09

…………....ZO  schvaluje  finanční  příspěvek  ve výši  20 000,- Kč   na  opravy  zadní stěny starých kabin ppč.  st 133 ( poničena vandaly )s tím, že současně TJ Sokol opraví okapy a svody a bude udržovat  prostory  za  kabinou  bez  bujné vegetace .

 

Usnesení  č.  ZO  221 / 09

……………ZO bere na vědomí žádost SDH Kocourov o řešení přepravy hasičské stříkačky a pověřuje starostu zjištěním odpovídajících parametrů pro přípojná vozidla s tím , že bude předloženo na příštím zastupitelstvu .

 

Usnesení  č.  ZO  222 / 09

……………ZO schvaluje zaevidovat a řešit v rámci budoucí změny ÚP žádost  p. Ludmily a Václava Hoffmannových, bytem Srbice 48E, 339 01 Klatovy, žádost Č.j.186/2009 o zařazení  pozemků  ppč. st. 92 , 89/38 , 89/49 a 118/1  v  k.ú. Srbice u  Mochtína do území  pro trvalé bydlení .     

 

Usnesení  č.  ZO  223 / 09

……………ZO schvaluje zadání  „ změny  ÚP  obce  č. 2 „ . Oznámení  o  chystané  změně územního  plánu obce bude vyvěšeno v termínu od 1.9.2009 do 1.10. 2009 .

                

Usnesení  č.  ZO  224 / 09

……………ZO schvaluje žádost  o bezúplatný  převod ( nabytí ) pozemků v  k. ú. Újezdec u Mochtína  ppč. 20 , 15/3 - část (dle změny ÚP č.1- území pro bydlení RD ), ve vl. PFČR  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 .

 

Usnesení  č.  ZO  225 / 09

……………ZO  schvaluje dodatek  č.3 ke zřizovací listině  ZŠ a MŠ Mochtín PO, kterým se ve smyslu novely zákona  č.250/2000 Sb. dle § 27 ( o  rozpočtových   pravidlech územních  rozpočtů ) vymezuje majetek , který PO  nabývá  do  svého vlastnictví.

 

Usnesení  č.  ZO  226 / 09

……………ZO  bere na vědomí nabídku firmy  SOFT-RADIO s.r.o. na dodávku bezdrátové části obecního rozhlasu pro obec Mochtín v rozsahu pokrytí: Mochtín, Kocourov, Srbice , Hoštičky v celkových nákladech 177 417,- Kč vč. DPH .

 

Usnesení  č.  ZO  227 / 09

……………ZO neschvaluje  možnost  odprodeje  části  pozemku  ppč.  92/6  v k.ú. Srbice u Mochtína ( žádost Č.j. 143/2009 p.Vladimír Schon – rekr.) , z důvodu zachování možnosti průjezdu .

 

Usnesení  č.  ZO  228 / 09

……………ZO  zamítlo finanční podporu  soukromých  studní  na  soukromých pozemcích . Při  doložení  tíživé  finanční situace ZO schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky na výstavbu studní (v částech  bez vodovodů ) ve  výši  20 000,- Kč  na  dobu  let . Podmínkou  je  kolaudace zdroje .

 

 

Usnesení schválilo 10 zastupitelů .

   

     . . . . . . . . . . . . . . . .                             . . . . . . . . . . . . . . .

    starosta   Ing. Kanta  J.                      místostarosta  Ing. Spurný