Usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení z 19. řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 8. 10. 2009 v 19,00 hod. v obecním domě v Mochtíně ...

Usnesení z 19. řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín  konaného dne 8.10. 2009 v 19,00 hod.  v obecním  domě  v  Mochtíně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Usnesení  č.  ZO  229 / 09

……………ZO  bere  na  vědomí  zprávu  o  činnosti   RO  od posledního  18.  zasedání zastupitelstva obce Mochtín .

 

Usnesení  č.  ZO  230 / 09

……………ZO  schvaluje úpravy  rozpočtu  v  r. 2009 :   rozpočtová  opatření č. č. 6/2009, 7/2009, 9/2009, 10/2009, 11/2009, 12/2009, 13/2009 v  příjmech  a   č. 8/2009, 14/2009, 15/2009, 16/2009 a  17/2009  ve výdajích . 

 

Usnesení  č.  ZO  231 / 09

……………ZO schvaluje  zaevidovat a řešit v rámci budoucí změny č.2 ÚP obce Mochtín žádosti  Č.j.:  261/2009,  264/2009,  265/2009,  269/2009 a  270/2009 .

                  

Usnesení  č.  ZO  232 / 09

……………ZO  bere  na  vědomí  a  odsouhlasuje   návrh „Podklady  – příprava území pro výstavbu RD„ – OZ Újezdec u Mochtína  se zařazením do podkladů pro změnu č.2  ÚP obce Mochtín .

 

 Usnesení  č.  ZO  233 / 09

……………ZO  schvaluje prodej  parcely  ppč. 444/32  v k.ú. Mochtín o  výměře 1 279 m2 Ing. Jiřímu  Korcovi a  Mgr. Marii Korcové  Hendlové , bytem  Měchurova 117, 339 01  Klatovy   za stanovenou  cenu  650,-  Kč/m2  s tím  , že kupující  uhradí veškeré náklady spojené s prodejem pozemku . 

 

Usnesení  č.  ZO  234 / 09

……………ZO schvaluje  prodej části  ppč. 53/1   ( ostatní plocha ) o výměře cca  700 m2 v k.ú. Lhůta u  Klatov   p. Jaroslavu Švátorovi , bytem  Lhůta 20 , 339 01  Klatovy za  cenu  100,-  Kč/m2  s  tím  ,  že   kupující  uhradí   veškeré   náklady  spojené s  prodejem , včetně geometrického  oddělení .

 

Usnesení  č.  ZO  235 / 09

……………ZO schvaluje  prodej  části  ppč. 54/2  (ostatní plocha) a  ppč. 54/5 (trvalý travní porost ) o výměře cca 400 m2 v k.ú. Lhůta u Klatov  p.Zdeňku Lávičkovi , bytem Lhůta 12 ,  339 01  Klatovy  za  cenu  100,-  Kč/m2  s  tím  ,  že   kupující  uhradí veškeré náklady  spojené  prodejem , včetně  geometrického  oddělení  ( hranice oddělované  části  pozemku 54/2  ve vzdálenosti 1,5m od komunikace ) .

 

Usnesení  č.  ZO  236 / 09

……………ZO schvaluje   pronájem  části  pozemku  ppč. 93/1  ( ostatní plocha )  o výměře cca 200 m2 v k.ú. Srbice u Mochtína  p.Radce a Petru Bělohlavým, bytem Srbice 44,  339 01  Klatovy , na dobu  neurčitou za stanovenou cenu 1,50 Kč/m2 a rok .     

 

Usnesení  č.  ZO  237 / 09

……………ZO  schvaluje pronájem části  pozemku ppč. 93/1 ( ostatní plocha ) o výměře cca 200 m2  v  k.ú.  Srbice  u  Mochtína  p. Josefu  a  Miladě  Rajtmajerovým , bytem Srbice 46E , 339 01 Klatovy ,  na dobu neurčitou za stanovenou cenu 1,50 Kč/m2 a rok  .     

Usnesení  č.  ZO  238 / 09

……………ZO  zvolilo  paní  Hanu  Kantovou ,  nar. 11. 5. 1937,  bytem  Mochtín 47  jako přísedící Okresního soudu v Klatovech  na  nové volební  období .

 

Usnesení  č.  ZO  239 / 09

……………ZO  schvaluje instalaci plynového kotle pro vytápění KZ Hoštičky 38 v rozsahu předložené nabídky .

 

Usnesení  č.  ZO  240 / 09

……………ZO  pověřuje starostu jednáním se Statkem Sobětice ve věci  uzavření  smlouvy na  zimní posyp MK ve správě obce .

 

Usnesení  č.  ZO  241 / 09

……………ZO  pověřuje starostu obce koupí rozmetadla soli AF 2151 pro zimní údržbu .

 

Usnesení  č.  ZO  242 / 09

……………ZO  bere  na  vědomí  termín  konání    SVOZU   N  ODPADU    který  bude realizován  odvozovou  firmou RUMPOLD-P s.r.o.  dne  31. 10. 2009  ve všech částech  obce  dle  časového harmonogramu .

 

Usnesení  č.  ZO  243 / 09

……………ZO bere na  vědomí 1. předběžnou  cenovou  nabídku  na odizolování obecní budovy  VÚB  Kocourov 40 ( plán 2010 ).

 

 

 

Usnesení schválilo 12 zastupitelů .

 

  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

starosta   Ing. Kanta  J.                          místostarosta  Ing. Spurný