Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení z 8. řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 15.12. 2011 v 19,00 hod. v obecním domě v Mochtíně

Usnesení z 8. řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín  konaného dne 15.12. 2011 v 19,00 hod.  v obecním  domě  v  Mochtíně
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Usnesení  č.  ZO  91 / 11
…………….   ZO  bere  na  vědomí  zprávu  o  činnosti  od   posledního  7. zasedání zastupitelstva obce Mochtín .

Usnesení  č.  ZO  92 / 11
……............ ZO schvaluje  úpravy  rozpočtu  v  r. 2011 :  rozpočtové  opatření  č. 5 /2011 v příjmech a ve výdajích  .

Usnesení  č.  ZO  93 / 11
....................ZO bere na vědomí pravidla pro odpisování dlouhodobého majetku a odpisový plán obce Mochtín a  schvaluje , že účetní  jednotka  zvolí  rovnoměrný způsob odpisování  dlouhodobého majetku .
                   
Usnesení  č.  ZO  94 / 11
……………    ZO  schvaluje  provizorium rozpočtu obce Mochtín na r.2012 .
 
Usnesení  č.  ZO  95 / 11
……………    ZO  bere na vědomí  plánované akce na rok 2012 .
                    

Usnesení  č.  ZO  96 / 11
……………   ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Mochtín a   firmou  KT  Koncept  Plus  s.r.o. ,  Klatovy  II.   Palackého 98 , zastoupenou Mgr. Karlem Šotem  na kabelovou přípojku kNN 0,4 kV  Mochtín stavba FVE . Dotčena  ppč. 50/9 v  k.ú. Mochtín v rozsahu 11bm o šířce 1m  .
                
Usnesení  č.  ZO  97 / 11
……………   ZO schvaluje  uzavření  zprostředkovatelské  smlouvy s RK  NEXT REALITY GROUP a.s.  na  prodej  pozemkových  parcel  ppč. 444/29, 444/30, 444/31 v  k.ú. Mochtín  ( OZ Mochtín ) určených  k zastavění  rodinnými domy . 

Usnesení  č.  ZO  98 / 11
……………    ZO bere na vědomí   výroční  zprávu o činnosti  školy – ZŠ a  MŠ Mochtín – za školní  rok 2010/2011 .

Usnesení  č.  ZO  99 / 11
…………… ZO jmenuje  komisi pro místní  šetření ve věci postoupené  stížnosti  KÚPK zn. KDS /4324/11 ( Ing. Spurný , p. Bauer )

Usnesení  č.  ZO  101 / 11
……………    ZO bere na vědomí platnost usnesení č. RO 6/04 ze dne 9.9.2004. Podmínky  pro napojení na kanalizaci vedenou v  ppč.444/20 k.ú. Mochtín týkající se sousedních pozemků  s možností  případné  výstavby  RD ( úhrada  podílu 15.000,- Kč ) ppč. 447/2 ( zahrada ) – Kanta ,  ppč. 444/9 ( t.tr.porost ) – Klouparová  ,   ppč. 444/10  (  zahrada  ) –  Pretzelmayer ,  ppč.  444/11  (  zahrada  )  –  Geiger ,    ppč. 444/13 ( t. tr. porost ) – Kohout , ppč.  444/1 - Tichý ( t. tr. porost ) v  současnosti   obec Mochtín ) .

Usnesení  č.  ZO  101 / 11
……………  ZO schvaluje p. Spurné - FOTBALKA na konání dětské „mikulášské besídky „ finanční částku 1500,- Kč na dárky pro děti .


. . . . . . . . . . . . . . . . .              . . . . . . . . . . . . . . . . .
starosta   Ing. Kanta  J.        ověřovatelé: p. Bauer, Zajícová