Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce Mochtín

Usnesení z 10. řádného zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 31. 5. 2012 v 19,00 hod. v obecním domě v Mochtíně

Usnesení z  10. zasedání zastupitelstva obce  Mochtín  konaného dne 31. 5. 2012

v 19,00 hod.  v obecním domě v Mochtíně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Usnesení  č.  ZO  113 / 12

                     ZO bere na vědomí zprávu o činnosti od posledního 9. zasedání zastupitelstva obce Mochtín .

 

Usnesení  č.  ZO  114 / 12

                     ZO souhlasí  s celoročním hospodařením obce  Mochtín za rok 2011, a to bez výhrad .

 

Usnesení  č.  ZO  115 / 12

                     ZO   schvaluje   úpravy  rozpočtu  v  r. 2012 :  rozpočtové  opatření  č. 1 /2012 v příjmech a ve výdajích .

 

Usnesení  č.  ZO  116 / 12

                     ZO  bere  na  vědomí  plnění plánu oprav  a  údržby   obecního  majetku ,  MK  ( Srbice ke Křištínu , Lhůta , Újezdec ) včetně  přípravy na akci    Průtah I/22 Mochtín  a  „ obytná zóna Újezdec – 14 RD      

 

Usnesení  č.  ZO  117 / 12

                     ZO  bere na vědomí   rozsah  a  náklady  na  odstranění  poruch  na  vodovodech M + K + B  po letošní zimě a schvaluje  provedení výměny poškozeného potrubí LT 80  za PE 80  na 100 m  vodovodního přívodního  řadu  vodovodu v Bystrém v předpokládaných nákladech  80 000,- Kč .

 

Usnesení  č.  ZO  118 / 12

                     1) ZO Mochtín, rozhodlo v souladu s ustanovením § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o  územním  plánování  a  stavebním řádu  (Stavební  zákon)  o pořízení  nového územního plánu  Mochtín  pro celé  správní  území obce  (k.ú. Mochtín, Srbice, Těšetiny, Hoštice, Újezdec , Kocourov , Lhůta , Bystré )

2) ZO Mochtín  určuje  pověřeným  zastupitelem  ve  věci  pořízení  nového ÚP starostu obce  Ing. Jaroslava Kantu .

 

Usnesení  č.  ZO  119 / 12

                     ZO  schvaluje uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene souhlasem   se   zřízením  stavby   mezi   obcí   Mochtín  a   Vasylem   Rusynem, Okružní  436 ,  Praha  Nučice  252 16 .  Jedná  se  o  prodloužení   kanalizace  a Přípojek  ( pro  výstavbu 2 RD  ) na  pozemku  ppč. 89/9  a  89/1 v k.ú. Srbice  u  Mochtína .

 

Usnesení  č.  ZO  120 / 12

                     ZO schvaluje  odprodej  pozemku  ppč. st. 87/2  ( zastavěná  plocha  nádvoří ) o výměře  6 m2 v k.ú. Srbice u Mochtína  p. Jaroslavu  Drozdovi , Srbice  E39 , 339 01 Klatovy za cenu  150,-Kč/m2 s tím , že kupující  uhradí veškeré náklady  spojené s prodejem .

 

 

 

Usnesení  č.  ZO  121 / 12

                     ZO   schvaluje   odprodej  části  pozemku  ppč.  76  ( ostatní plocha )  v  k. ú. Újezdec u  Mochtína  o  výměře  cca 140 m2  p. Tomáši  Lebenhartovi , bytem Újezdec  22 , 339 01  Klatovy  za cenu  150,- Kč/m2 s tím ,  že kupující  uhradí veškeré  náklady  spojené s prodejem , včetně  geometrického  oddělení .

 

Usnesení  č.  ZO  122 / 12

                     ZO  schvaluje  uzavření nájemní  smlouvy  na pronájem  rybníka „ LOUŽ „ ppč. 35/2  ( vodní plocha ) o  výměře  1018 m2  v   k. ú.   Mochtín   p. Radku  Šůsovi, bytem   Mochtín   78  ,  339 01  za  cenu  0,70 Kč/m2  a  rok  a  stanovených podmínek  na  dobu  10 let .

 

Usnesení  č.  ZO  123 / 12

                     ZO schvaluje uzavření  smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o  zřízení věcného břemene č.IV-12-0007854//1 mezi  obcí Mochtín a  ČEZ  Distribuce a.s., na akci  „ Mochtín , ppč. 430/4 , Král - kNN  “. Vedením  dotčený  pozemek  ppč. 444/1 ( dotčená plocha 52 m2 ) v  k.ú. Mochtín .

 

Usnesení  č.  ZO  124 / 12

                     ZO bere na  vědomí  návrh  urbanistické  studie „ Nový Čestín „ ,  Nový  Čestín Reality  s.r.o. Kamenická 812/33, 170 00 Praha – Holešovice s možností zařazení zařazení této lokality v  k.ú. Kocourov do ÚP obce Mochtín  - pro výstavbu  RD, BD , eventuálně  jako  zónu smíšenou , včetně  revitalizace  zámku  a  přilehlých prostor . Žádost bude zaevidována a zařazena  do podkladů pro  řešení ÚP obce .

 

Usnesení  č.  ZO  125 / 12

                     ZO schvaluje uzavření servisní smlouvy  na čištění umělého  trávníku od firmy Linhart spol s.r.o. na  víceúčelové hřiště Mochtín – 925 m2  .

 

Usnesení  č.  ZO  126 / 12

                     ZO schvaluje zakoupení materiálu ( kůlů a fošen ) k zapůjčení na kulturní akci – obnovení  tradice „  přejezdu přes Mochtínskou lávku „ ( 90 m přes rybník ) .

 

Usnesení  č.  ZO  127 / 12

                     ZO  schvaluje  uzavření  rámcové  smlouvy  o  sjednání  a   vedení   vkladových produktů  pro  právnické  osoby  u  J T BANKA a.s., Pobřežní 14, 186 00 Praha 8 , IČ: 47115378 - dvouletý termínovaný vklad 2 000 000,- Kč s úrokovou sazbou  3,3 % Pa .

 

Usnesení  č.  ZO  128 / 12

                     ZO pověřuje  starostu k  zahájení jednání s projektantem a zadáním pasportu stavby  kabin na ppč. st. 133 v k.ú.  Mochtín v areálu TJ Sokol Mochtín .

 

Usnesení schválilo 10 zastupitelů

 

  . . . . . . . . . . . . . . . .                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 

starosta   Ing. Kanta  J.                      ověřovatelé   p. Bauer  ,  p. Trojan