Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Mochtín

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mochtín konaného dne 11.11.2010 v 19:00 v obecním domě v Mochtíně č.105

Usnesení  z  ustavujícího  zasedání   zastupitelstva  obce  Mochtín   konaného   dne 11 11. 2010   v 19,00 hod.  v obecním  domě  v  Mochtíně

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Usnesení  č.  ZO  1 / 10

…………….ZO schvaluje  zprávu  mandátní  komise o platnosti voleb do zastupitelstva obce Mochtín .
 

Usnesení  č.  ZO  2 / 10

…………….ZO  schvaluje  zápis o  volbě  starosty ,  místostarostů ,  předsedy  a  členů finančního výboru a kontrolního výboru .

 
Usnesení  č.  ZO  3 / 10

…………….ZO schvaluje  v souladu s §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích  dlouhodobé uvolnění  pro výkon  funkce starosty  p. Ing. Jaroslava Kantu , nar. 26.3.1960, bytem Mochtín 33 , 339 01 Klatovy .
 

Usnesení  č.  ZO  4 / 10

…………….ZO schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Mochtín

 
Usnesení  č.  ZO  5 / 10

……………. ZO schvaluje měsíční odměny pro místostarosty , předsedy  a členy  výborů a členy zastupitelstva od 1.12.2010.

 
Usnesení  č.  ZO  6 / 10

…………….ZO schvaluje  termín  příštího zasedání zastupitelstva  obce na 16.12.2010 od 19.00 hod .                                                                
 

Usnesení  č.  ZO  7 / 10

…………… ZO  schvaluje  pronájem občerstvení „FOTBALKA„ za podmínek stanovených usnesením č. ZO 293/10 ze dne 29.9.2010  p. Zdeňce Spurné , bytem Těšetiny 8 , 339 01 Klatovy .   


Usnesení  č.  ZO  8 / 10

…………… ZO schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo. IP-12- 0001689/5 ve  prospěch  ČEZ Distribuce a.s. – Újezdec  - dotčené ppč. 8/11 v  k.ú. Újezdec u Mochtína ( plocha  pozemku  omezená  vl. právem  17,3 m2 ).

Usnesení  č.  ZO  9 / 10

…………… ZO  schvaluje  uzavření smlouvy  o zřízení  věcného  břemene na kabelovou přípojku  kNN  0,4  kV  Těšetiny  ve  prospěch.  Ing. Josefa  Choce  , bytem Procházkova 250 , 339 01  Klatovy Dotčené ppč. 381 (PK) v   k.ú. Těšetiny v rozsahu dle GP č. 117-45/2010 vyhotoveném Pavlem Huckem , Nýrsko, Klatovská 632 (plocha  pozemku  omezená  vlastn.  právem  8,8 m2).              

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


starosta - Ing. Kanta Jaroslav     místostarosta - Ing. R. Spurný, M. Bauer